Türkçe-İngilizce Sözlük

Bu sayfada basit bir Türkçe-İngilizce Bilişim, Teknoloji ve Elektronik sözlüğü vardır.

Türkçe Ingilizce
2B 2D, Two Dimension
3B 3B, Three Dimension
Aç, Açık Open
Açık On
Açma Decompression
Adres Address
Network
Akım Current
Aksiyon Action
Aktif Active
Alan Area
Alt Bottom
Ana Main
Ana Sayfa Homepage
Anonim Anonymous
Anot Anode
Anten Antenna
Arabirim, Arayüz Interface
Araç Tool
Araç Çubuğu Toolbar
Arama Search
Arka Back
Arkaplan Background
Arşiv Archive
Asenkron Asynchronous
Asıl Main
Ayarlar Settings
Aygıt Device
Bağlan Connect
Bağlantı Connection, Link
Bağlantı Uniform Resource Locator, URL
Bağlantıyı kes Disconnect
Bağlı Connected
Bant Genişliği Bandwidth
Basamakla Cascade
Baskı Print
Başla, Başlangıç Start, Begin
Başlangıç Startup
Bayt Byte
Belge Document
Bellek Memory
Benioku Readme
Bileşen Component
Bilgi Info, Information
Bilgisayar Computer
Birinci First, Primary
Birleşme Junction
Bitir End
Bitiş Finish
Boş Blank
Boşluk Space
Boyut Dimension, Size
Bul Find
Buton Button
Çabuk Başlat Quick Launch
Çalıştır Execute, Launch, Run
Canlı Live
Çap Diameter
Çapa Anchor
Çerez Cookie
Cetvel Ruler
Çevir Convert, Rotate, Translate
Çevirici Convertor
Çevrimdışı Offline
Çevrimiçi Online
Çift Double, Dual
Çift Tıklama Double Click
Çıkış Exit, Output
Çizgi Line
Çizim Draw
Çoklu Multi
Çoklu Görev Multitasking
Çözünürlük Resolution
Daire Circle
Değil Not
Değişken Variable, Var
Değiştir Change, Modify, Replace
Denetim Masası Control Panel
Derleme Compile
Derleyici Compiler
Detay Detail
Devre Circuit
Diğer Another, Other
Dijital Digital
Dikdörtgen Rectangle, Rect
Dikey Vertical
Dil Language
Direkt Direct
Direnç Resistance, Resistor
Dış External
Dışa Aktar Export
Diyak Diac
Diyalog Dialog
Diyot Diode
Dizayn Design
Dizi Array
Dizin Directory, Folder
Doğru Right, True
Doğrudan Direct
Doğrultu Direction
Doküman Document
Donanım Hardware
Donatılar Accessories
Döşe Tile
Dosya File
Dosya Sonu End Of File, EOF
Dosya Transfer Protokolü File Transfer Protocol, FTP
Dünya Çapında Ağ World Wide Web, WWW
Dur Stop
Duraklat Pause
Durum Status
Durum Çubuğu Statusbar
Düşük Low
Editör Editor
Efekt Effect
Ekle Add, Append, Insert
Eklenti Add on, Plugin
Ekran Con, Display
Ekran Monitor, Screen
Ekran Koruyucu Screen Saver
Elde etmek Get
Elektrik Electric
Elektrolitik Electrolytic
Elektronik Electronic
Endüktif Inductive
E-Posta E-Mail
Erişim Access
Etiket Label
Evrensel Kod Unicode
Eylem Action
Fare Mouse
Farklı Different
Farklı Adla Kaydet Save As
Favori Favorite, Favourite
Filtre Filter
Fiziksel Physical
Fonksiyon Function
Foto, Fotoğraf Photo, Photograph
Frekans Frequency
Geçerli Current
Gelişmiş Advanced
Geliştirme Development
Genel General
Geniş Alan Ağı Wide Area Network, WAN
Genişlik Width
Gerçek Real
Gerçek Sayı Real
Geri al Undo
Gerilim Voltage
Germanyum Germanium
Gezgin Explorer
GigaBayt GigaByte
Giriş Enter, Input
Git Goto
Gizle Hide
Gizli Hide
Gönder Send
Görev Task
Görev Çubuğu Taskbar
Görsel Visual
Görünüm View
Görünür Visible
Göster Show
Gösterici Viewer
Gözat Browse
Grafik Graph, Graphic
Grafik İşlemci GPU
Grafik Kullanıcı Arabirimi Graphical User Interface, GUI
Gri Gray
Grup Group
Güç Power
Güncel Uptodate
Güncelle Update
Güvenlik Security
Hafıza Mem
Hafıza Memory
Hakkında About
Harita Map
Hata Error
Hata bulup onarıcı Debugger
Hata bulup onarma Debug
Hata bulup onarma işlemi Debugging
Hatüstü Online
Hazır Ready
Hedef Target
Hepsi All
Hesap Account
Hesap Makinesi Calc, Calculator
Hesapla Calc
Hiçbiri None
Hız Speed
Hızlı Fast, Quick
İç Internal
İçe Aktar Import
İçindekiler Contents
İhraç et Export
İki Boyut Two Dimension, 2D
İkili Binary, Bin
İkinci Second
İkincil Secondary
İkon Icon
İletişim Communication
İlk First
İmaj Image
İmleç Cursor
İnç (2,54cm) Inch
Inç Başına Nokta Sayısı Dot Per Inch, DPI
İndir Download
İptal Cancel
İşaret Mark, Sign
İşaret Kaldır Unmark
İşaretle Mark
İşaretli Signed
İşaretsiz Unsigned
İsim Name
Işın Ray
İşlem Edit
İşlemci Processor, CPU
İsmini Değiştir Rename
İthal et Import
Izgara Grid
Kablo Cable
Kablo Wire
Kablosuz Wireless
Kaldır Uninstall
Kamera Camera
Kanal Channel
Kapalı Off
Kapasite Capacity
Kapat Close
Kapı Gate
Karakter Character, Char
Karşılaştır Compare
Katman Layer
Katod Cathode
Kayan Floating
Kaydedici Register
Kaydet Save
Kayıp Lost
Kayıt Record, Rec
Kayıt Defteri Registry
Kayıt Etmek Recording
Kayıtcı Recorder
Kayıtlı Registered
Kayıtlı Olmayan Unregistered
Kaynak Resource, Res
Kaynak Source
Kelime Word
Kes Cut
Kesme Interrupt
Kilit Lock
Kilit Aç Unlock
Kilitle Locking
KiloBayt KiloByte
Kırmızı Yeşil Mavi Red Green Blue, RGB
Kırp Crop
Kısa Short
Kısayol Shortcut
Kişisel Personal
Kişisel Bilgisayar PC
Kitap Book
Klasör Directory, Folder
Klavye Keyboard
Kod Code
Kod çöz Decode
Kodla Encode
Komut Command
Komut İstemi Command Prompt
Kondansatör Capacitor
Kondenser Condenser
Konsol Console
Kontrol Control
Kontrol et Check
Konum Location
Koordinat Coord
Kopya, Kopyala Copy
Köşe Corner
Koy Put
Küçük Small
Kullan Use
Kullanıcı User
Kullanım Oranı Usage
Kursör Cursor
Kur, Kurulum Installing, Setup
Kutu Box
Kütüphane Lib
Kütüphane Library
Lisan Language
Lisans License
Liste List
Makro Macro
Masaüstü Desktop
Matris Matrix
Medya Media
MegaBayt MegaByte
Menü Menu
Merkez Center, Centre
Mesaj Message
Meşgul Busy
Metod Method
Mikroişlemci Microprocessor
Mod Mode
Modem Modem
Müfettiş Inspector
Nesne Object
Nokta Dot, Pixel
Nokta Point
Noktalar Arası Protokol Point-to-Point Protocol, PPP
Noktalı Sayı Float
Not Notice
Numara Number
Okuma Read
Okuyucu Reader
Olay Event
Oluştur Create
Omurga Backbone
Onaltılı Hexadecimal, Hex
Onar Repair
Önceki Previous
Önizleme Preview
Onlu Decimal, Dec
Örnek Sample
Ortam Environment
Ortam Media
Otomatik Auto
Otomatik Automatic
Oturum Session
Oturumu Kapat Log Off
Oynatıcı Player
Oyun Game
Oyun Sonu Game Over
Özel Custom
Özellikler Properties
Özgür Free
Paket Pack
Paket Package
Palet Palette
Pano Clipboard
Parametre Parameter
Pasif Passive
Paylaş Share
Pencere Window
Piksel Pixel
Posta Mail
Potansiyometre Potentiometer
Pozisyon Position
Programlanabilir Programmable
Proje Project
Prosedür Procedure
Puan Score
Rapor Report
Rastgele Random
Rastgele Erişimli Bellek Random Access Memory, RAM
Referans Reference
Renk Color, Colour
Resim Picture
Saat Clock, Hour
Sabit Const
Sabit Constant
Sabit Disk Hard Disk
Sadece Okunabilir Read Only
Sadece Okunabilir Bellek Read Only Memory, ROM
Sağ Right
Sağ Tıklama Right Click
Sanal Virtual
Saniye Second
Saniye Başına Bit Sayısı Bits Per Second, BPS
Satır Line, Column
Satır Sonu Enf Of Line, EOL
Saydam Transparent
Sayfa Page
Sayı Number
Sayısal Digital
Şarj Charge
Seçenek Option, Preference
Seçim Selection
Seçimi İptal Et Unselect
Seç Select
Şekil Format
Sekizli Oct
Sekizli Octal
Sekme Tab
Şema Scheme
Sembol Symbol
Senkron Synchronous
Sensör Sensor
Seri Serial
Seri Numarası Serial
Servis Service
Ses Sound
Ses Seviyesi Volume
Seviye Level
Sıfırla Reset
Sütun Column
Şifre Password
Sihirbaz Wizard
Sıkça Sorulan Sorular, SSS Frequently Asked Question, FAQ
Şıkıştırma Compression
Sil Delete
Sil Erase
Sil Remove
Silikon Silicon
Simge Icon
Simulasyon Simulation
Simulatör Simulator
Sınıf Class
Sırala Sort
Sistem System, Sys
Skor Score
Sol Left
Son Last, End
Sonraki Next
Sonuç Result
Sorgu Query
Stil Style
Sürücü Driver
Sürüklemek Drag
Sürüm Version
Sütun Column
Süz Filter
Tablo Table
Takma Ad Alias
Takvim Calendar
Tam Sayı Integer, Int
Tamam Ok
Tanımla Define
Tara Scan
Tarayıcı Browser
Tarayıcı Scanner
Tarih Date
Tasarım Design
Taşı Move
Taşınabilir Portable
Tekrar Repeat, Retry
Telefon Phone
Telif Hakkı Copyright
Tema Theme
Temel Basic
Temiz Clean
Temizle Clear
Tepsi Tray
Terminal Terminal
Tersini alma Not
Tıklama Click
Tip Type
Toplam Total
Tranzistör Transistor
Tristör Thyristor
Triyak Triac
Tümü All
Tümünü Kapat Close All
Tümünü Kaydet Save All
Tümünü Seç Select All
Tuş Button
Tuş Key
Üç Boyut Three Dimension, 3D
Ücretsiz Free
Üst Top
Uyarı Warning
Üye Member
Uygula Apply
Uygulama Application
Uzaklaş Unzoom, Zoom Out
Uzantı Extension
Uzun Long
Uzun Tam Sayı Longint
Varsayılan Default
Veri Data
Veritabanı Database
Voltaj Voltage
Yakalama Capture
Yakınlaş Zoom
Yakınlaş Zoom In
Yaklaştırıcı Magnifier
Yanlış False
Yapıştır Paste
Yardım Help
Yarıçap Radius
Yarıiletken Semiconductor
Yavaş Slow
Yayınla Publish
Yazdır Print
Yazı Text
Yazıcı Printer
Yazıcı Portu LPT
Yazılım Software
Yazıtipi Font
Yeni New
Yeniden aç Reopen
Yeniden Başlat Restart
Yenile Refresh
Yerel Local
Yerel Bilgisayar Ağı Local Area Network, LAN
Yinele Redo
Yol Path
Yön Direction
Yönet Manage
Yönetici Admin
Yönetici Administrator, Manager
Yönlendirici Router
Yükle Load, Upload
Yüksek High
Yükseklik Height
Yüzey Surface
Zaman Time
Zamanlayıcı Timer
Zincir String
Ziyaret Et Visit
Ziyaretçi Visitor
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.