Ingilizce-Türkçe Sözlük

Bu sayfada basit bir İngilizce-Türkçe Bilişim, Teknoloji ve Elektronik sözlüğü vardır.

Ingilizce Türkçe
2D 2B, İki Boyut
3D 3B, Üç Boyut
About Hakkında
Access Erişim
Accessories Donatılar
Account Hesap
Action Eylem, Aksiyon
Active Aktif
Add Ekle
Add on Eklenti
Address Adres
Admin, Administrator Yönetici
Advanced Gelişmiş
Alias Takma Ad
All Tümü, Hepsi
Anchor Çapa
And Ve
Anode Anot
Anonymous Anonim
Another Diğer
Antenna Anten
Append Ekle
Application Uygulama
Apply Uygula
Archive Arşiv
Area Alan
Array Dizi
Asynchronous Asenkron
Automatic, Auto Otomatik
Back Arka
Backbone Omurga
Background Arkaplan
Bandwidth Bant Genişliği
Basic Temel
Begin Başla
Binary, Bin İkili
Bits Per Second, BPS Saniye Başına Bit Sayısı
Blank Boş
Book Kitap
Bottom Alt
Box Kutu
Browse Gözat
Browser Tarayıcı
Busy Meşgul
Button Tuş, Buton
Byte Bayt
Cable Kablo
Calc Hesapla, Hesap Makinesi
Calculator Hesap Makinesi
Calendar Takvim
Camera Kamera
Cancel İptal
Capacitor Kondansatör
Capacity Kapasite
Capture Yakalama
Cascade Basamakla
Cathode Katod
Center, Centre Merkez
Central Processing Unit Merkezi İşlem Birimi
Change Değiştir
Channel Kanal
Character, Char Karakter
Charge Şarj
Check Kontrol et
Circle Daire
Circuit Devre
Class Sınıf
Clean Temiz
Clear Temizle
Click Tıklama
Clipboard Pano
Clock Saat
Close Kapat
Close All Tümünü Kapat
Code Kod
Color, Colour Renk
Column Sütun
Command Komut
Command Prompt Komut İstemi
Communication İletişim
Compare Karşılaştır
Compile Derle
Compiler Derleyici
Component Bileşen
Compression Şıkıştırma
Computer Bilgisayar
Con Ekran
Condenser Kondenser
Connect Bağlan
Connected Bağlı
Connection Bağlantı
Console Konsol
Const Sabit
Constant Sabit
Contents İçindekiler
Control Kontrol
Control Panel Denetim Masası
Convert Çevir
Convertor Çevirici
Cookie Çerez
Coord Koordinat
Copy Kopya, Kopyala
Copyright Telif Hakkı
Corner Köşe
CPU İşlemci
Create Oluştur
Crop Kırp
Current Akım
Current Geçerli
Cursor Kursör, İmleç
Custom Özel
Cut Kes
Data Veri
Database Veritabanı
Date Tarih
Debug Hata, Hata ayıklama
Debugger Hata ayıklayıcı
Debugging Hata ayıklama
Dec, Decimal Onlu
Decode Kod çöz
Decompression Açma
Default Varsayılan
Define Tanımla
Delete Sil
Design Dizayn, Tasarım
Desktop Masaüstü
Detail Detay
Development Geliştirme
Device Aygıt
Diac Diyak
Dialog Diyalog
Diameter Çap
Different Fark, Farklı
Digital Dijital, Sayısal
Dimension Boyut
Diode Diyot
Direct Direkt, Doğrudan
Direction Doğrultu, Yön
Directory Dizin, Klasör
Disconnect Bağlantıyı kes
Disconnected Bağlantısı kesilmiş
Display Ekran
Document Doküman, Belge
Dot Nokta
Dot Per Inch, DPI Inç Başına Nokta Sayısı
Double Çift
Double Click Çift Tıklama
Download İndir
Drag Sürüklemek
Draw Çizim
Driver Sürücü
Dual Çift
Edit İşlem
Editor Editör
Effect Efekt
Electric Elektrik
Electrolytic Elektrolitik
Electronic Elektronik
E-Mail E-Posta
Encode Kodla
End Son, Bitir
End Of File, EOF Dosya Sonu
Enf Of Line, EOL Satır Sonu
Enter Giriş
Environment Ortam
Erase Sil
Error Hata
Event Olay
Execute Çalıştır
Exit Çıkış
Explorer Gezgin
Export Dışa Aktar, İhraç et
Extension Uzantı
External Dış
False Yanlış
Frequently Asked Question, FAQ Sıkça Sorulan Sorular, SSS
Fast Hızlı
Favorite, Favourite Favori
File Dosya
File Transfer Protocol, FTP Dosya Transfer Protokolü
Filter Süz, Filtre
Find Bul
Finish Bitiş, Bitir
First Birinci, İlk
Float Noktalı Sayı
Floating Kayan
Folder Dizin, Klasör
Font Yazıtipi
Format Şekil
Free Özgür, Ücretsiz
Frequency Frekans
Function Fonksiyon
Game Oyun
Game Over Oyun Sonu
Gate Kapı
General Genel
Germanium Germanyum
Get Elde etmek
GigaByte GigaBayt
Goto Git
GPU Grafik İşlemci
Graphic, Graph Grafik
Graphical User Interface, GUI Grafik Kullanıcı Arabirimi
Gray Gri
Grid Izgara
Group Grup
Hard Disk Sabit Disk
Hardware Donanım
Height Yükseklik
Help Yardım
Hexadecimal, Hex Onaltılı
Hidden Gizli
Hide Gizle
High Yüksek
Homepage Ana Sayfa
Hour Saat
Icon Simge, İkon
Image İmaj
Import İthal et, İçe Aktar
Inch İnç (2,54cm)
Inductive Endüktif
Information, Info Bilgi
Input Giriş
Insert Ekle
Inspector Müfettiş
Install Kur
Installing Kurulum
Integer, Int Tam Sayı
Interface Arabirim, Arayüz
Internal İç
Interrupt Kesme
Junction Birleşme
Key Tuş
Keyboard Klavye
KiloByte KiloBayt
Label Etiket
Language Dil, Lisan
Last Son
Launch Çalıştır
Layer Katman
Left Sol
Level Seviye
Library, Lib Kütüphane
License Lisans
Line Satır, Çizgi
Link Bağlantı
Linker Bağlayıcı
List Liste
Live Canlı
Load Yükle
Local Yerel
Local Area Network, LAN Yerel Bilgisayar Ağı
Location Konum
Lock Kilit
Locking Kilitle
Log Off Oturumu Kapat
Long Uzun
Longint Uzun Tam Sayı
Lost Kayıp
Low Düşük
LPT Yazıcı Portu
Macro Makro
Magnifier Yaklaştırıcı
Mail Posta
Main Ana, Asıl
Manage Yönet
Manager Yönetici
Map Harita
Mark İşaret, İşaretle
Matrix Matris
Media Ortam, Medya
MegaByte MegaBayt
Mem Hafıza
Member Üye
Memory Hafıza, Bellek
Menu Menü
Message Mesaj
Method Metod
Microcontroller Mikrodenetleyici
Microprocessor Mikroişlemci
Mode Mod
Modem Modem
Modify Değiştir
Monitor Ekran
Mouse Fare
Move Taşı
Multi Çoklu
Multitasking Çoklu Görev
Name İsim
Network
New Yeni
Next Sonraki
None Hiçbiri
Not Tersini alma, Değil
Notice Not
Number Sayı, Numara
Object Nesne
Octal, Oct Sekizli
Off Kapalı
Offline Çevrimdışı
Ok Tamam
On Açık
Online Hatüstü, Çevrimiçi
Open Açık, Aç
Option Seçenek
Or Veya
Other Diğer
Output Çıkış
Package, Pack Paket
Page Sayfa
Palette Palet
Parameter Parametre
Passive Pasif
Password Şifre
Paste Yapıştır
Path Yol
Pause Duraklat
PC Kişisel Bilgisayar
Personal Kişisel
Phone Telefon
Photo Foto
Photograph Fotoğraf
Physical Fiziksel
Picture Resim
Pixel Piksel, Nokta
Player Oynatıcı
Plugin Eklenti
Point Nokta
Point-to-Point Protocol, PPP Noktalar Arası Protokol
Portable Taşınabilir
Position Pozisyon
Potentiometer Potansiyometre, Pot
Power Güç
Preference Seçenek
Preview Önizleme
Previous Önceki
Primary Birincil
Print Yazdır
Printer Yazıcı
Procedure Prosedür
Processor İşlemci
Programmable Programlanabilir
Project Proje
Properties Özellikler
Publish Yayınla
Put Koy
Query Sorgu
Quick Hızlı
Quick Launch Çabuk Başlat
Radius Yarıçap
Random Rastgele
Random Access Memory, RAM Rastgele Erişimli Bellek
Ray Işın
Read Okuma
Read Only Sadece Okunabilir
Read Only Memory, ROM Sadece Okunabilir Bellek
Reader Okuyucu
Readme Benioku
Ready Hazır
Real Gerçek, Gerçek Sayı
Record, Rec Kayıt
Recorder Kaydedici
Recording Kayıt Etmek
Rectangle, Rect Dikdörtgen
Red Green Blue, RGB Kırmızı Yeşil Mavi
Redo Yinele
Reference Referans
Refresh Yenile
Register Kaydedici
Registered Kayıtlı
Registry Kayıt Defteri
Remove Sil
Rename İsmini Değiştir
Reopen Yeniden aç
Repair Onar
Repeat Tekrar
Replace Değiştir
Report Rapor
Reset Sıfırla
Resistance, Resistor Direnç
Resolution Çözünürlük
Resource, Res Kaynak
Restart Yeniden Başlat
Result Sonuç
Retry Tekrar
Right Sağ, Doğru
Right Click Sağ Tıklama
Rotate Çevir
Router Yönlendirici
Row Satır
Ruler Cetvel
Run Çalıştır
Sample Örnek
Save Kaydet
Save All Tümünü Kaydet
Save As Farklı Adla Kaydet
Scan Tara
Scanner Tarayıcı
Scheme Şema
Score Puan, Skor
Screen Ekran
Screen Saver Ekran Koruyucu
Search Arama
Second Saniye, İkinci
Secondary İkincil
Security Güvenlik
Select Seç
Select All Tümünü
Selection Seçim
Semiconductor Yarıiletken
Send Gönder
Sensor Sensör
Serial Seri, Seri Numarası
Service Servis
Session Oturum
Settings Ayarlar
Setup Kurulum
Share Paylaş
Short Kısa
Shortcut Kısayol
Show Göster
Sign İşaret
Signed İşaretli
Silicon Silikon
Simulation Simulasyon
Simulator Simulatör
Size Boyut
Slow Yavaş
Small Küçük
Software Yazılım
Sort Sırala
Sound Ses
Source Kaynak
Space Boşluk
Speed Hız
Start Başla
Startup Başlangıç
Status Durum
Statusbar Durum Çubuğu
Stop Dur
String Zincir
Style Stil
Surface Yüzey
Symbol Sembol
Synchronous Senkron
System, Sys Sistem
Tab Sekme
Table Tablo
Target Hedef
Task Görev
Taskbar Görev Çubuğu
Terminal Terminal
Text Yazı
Theme Tema
Three Dimension Üç Boyut, 3B
Thyristor Tristör
Tile Döşe
Time Zaman
Timer Zamanlayıcı
Tool Araç
Toolbar Araç Çubuğu
Top Üst
Total Toplam
Transistor Tranzistör
Translate Çevir
Transparent Saydam
Tray Tepsi
Triac Triyak
True Doğru
Two Dimension İki Boyut, 2B
Type Tip
Undo Geri al
Unicode Evrensel Kod
Uninstall Kaldır
Unlock Kilit Aç
Unmark İşaret Kaldır
Unregistered Kayıtlı Olmayan
Unselect Seçimi İptal Et
Unsigned İşaretsiz
Unzoom Uzaklaş
Update Güncelle
Upload Yükle
Uptodate Güncel
Uniform Resource Locator, URL Bağlantı
Usage Kullanım Oranı
Use Kullan
User Kullanıcı
Variable, Var Değişken
Version Sürüm
Vertical Dikey
View Görünüm
Viewer Gösterici
Virtual Sanal
Visible Görünür
Visit Ziyaret Et
Visitor Ziyaretçi
Visual Görsel
Voltage Voltaj, Gerilim
Volume Seviye
Warning Uyarı
Wide Area Network, WAN Geniş Alan Ağı
Width Genişlik
Window Pencere
Wire Kablo
Wireless Kablosuz
Wizard Sihirbaz
Word Kelime
World Wide Web, WWW Dünya Çapında Ağ
Xor Özel veya
Zoom Yakınlaş
Zoom In Yakınlaş
Zoom Out Uzaklaş
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.