Delphi’de Xml okuma-yazma örneği

Xml dosyalar insanlar ve bilgi işlem sistemlerinin kolayca işleyebileceği yazı dosyası şeklinde dokümanlardır. Xml dosyaları farklı sistemler arasında veri alışverişini sağlar. Xml dosyalar standartlaştırılmıştır ve geniş uygulama alanı vardır.

Aşağıdaki Delphi örneği var olan bir Xml dosyasını iki farklı şekilde okuma ve yeni bir Xml dosyası yazması yapmaktadır.

Örneğin tasarım şekli :

Xml Örnek tasarım şekli

Örneğin ilk çalışma şekli:

Xml Örnek ilk çalışma

Örnek Xml dosyası okunduktan sonraki şekli:

Xml Örnek dosya okunma

Örnek Xml dosyası yazma şekli:

Xml Örnek dosya yazma

Hazır Xml dosyasının (dersler.xml) yapısı aşağıdaki şekildedir (dersler.xml dosyası uygulamayla aynı yere kaydedilmelidir) :

<?xml version="1.0" encoding="windows-1254"?>
<OgrenciDersleri>
 <Ders Dersadi="Matematik">
  <Derssaati>5</Derssaati>
  <Dersnotu>70</Dersnotu>
 </Ders>
 <Ders Dersadi="Beden Eğitimi">
  <Derssaati>2</Derssaati>
  <Dersnotu>90</Dersnotu>
 </Ders>
 <Ders Dersadi="Müzik">
  <Derssaati>2</Derssaati>
  <Dersnotu>90</Dersnotu>
 </Ders>
 <Ders Dersadi="Türkçe">
  <Derssaati>4</Derssaati>
  <Dersnotu>100</Dersnotu>
 </Ders>
</OgrenciDersleri>

Burada OgrenciDersleri Ana (Root) Node’dur. Ders Çocuk (Child) Node’dur
Ders Child node’nun altındaki Derssaati ve Dersnotu SubChild Node’lardır.

Dersleri Ac ve Dersler Ac 2 butonlarından herhangi birisine tıklandığında önceden kaydedilmiş dersler.xml dosyası okunur ve stringrid’de gösterilir. Burada 2 farklı buton olmasının sebebi iki farklı şekilde okuma örneğinin olmasıdır.

Dersleri Kaydet butonuna tıklandığında eğer önceden dersler açılmışsa aynı şekilde kaydedilir. Önceden dersler açılmamışsa boş xml dosyası oluşturulur. Dosyanın ismi dersler1.xml dir.

Uygulamaya 3 adet Button, 1 adet Stringgrid, 1 adet XMLDocument (Internet tabında) bileşeni eklenir.

Form ve bileşenlerin Properties’deki Tasarım Anı ayarları (dfm dosyası) aşağıdaki şekildedir :

object Form1: TForm1
 Left = 287
 Top = 216
 Width = 498
 Height = 287
 Caption = 'XMLOrnek'
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'Tahoma'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 Position = poDesktopCenter
 OnCreate = FormCreate
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object btnDersleriAc: TButton
  Left = 40
  Top = 8
  Width = 89
  Height = 25
  Caption = 'Dersleri Ac'
  TabOrder = 0
  OnClick = btnOgrenciDersleriAcClick
 end
 object sgDersler: TStringGrid
  Left = 8
  Top = 39
  Width = 465
  Height = 205
  ColCount = 4
  FixedCols = 0
  RowCount = 2
  Options = [goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine, goHorzLine, goRangeSelect, goRowSelect]
  TabOrder = 1
  ColWidths = (
   50
   260
   80
   64)
 end
 object btnDersleriKaydet: TButton
  Left = 296
  Top = 8
  Width = 97
  Height = 25
  Caption = 'Dersleri Kaydet'
  TabOrder = 2
  OnClick = btnOgrenciDersleriKaydetClick
 end
 object btnDersleriAc2: TButton
  Left = 136
  Top = 8
  Width = 89
  Height = 25
  Caption = 'Dersleri Ac 2'
  TabOrder = 3
  OnClick = btnOgrenciDersleriAc2Click
 end
 object XMLDocument1: TXMLDocument
  Left = 240
  Top = 112
  DOMVendorDesc = 'MSXML'
 end
end

Örneğin kodu :

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
 Forms, Dialogs, msxmldom, XMLDoc, ComCtrls,
 xmldom, XMLIntf, StdCtrls, Controls, Grids;

type
 TForm1 = class(TForm)
  XMLDocument1: TXMLDocument;
  btnDersleriAc: TButton;
  sgDersler: TStringGrid;
  btnDersleriKaydet: TButton;
  btnDersleriAc2: TButton;
  procedure btnOgrenciDersleriAcClick(Sender: TObject);
  procedure btnOgrenciDersleriKaydetClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure OgrenciDersleriAc(dosya: string; sgrid: TStringGrid);
  procedure OgrenciDersleriAc2(dosya: string; sgrid: TStringGrid);
  procedure OgrenciDersleriKaydet(dosya: string; sgrid: TStringGrid);
  procedure btnOgrenciDersleriAc2Click(Sender: TObject);
  procedure SGrid_SatirSil(sgrid: TStringGrid; st: Integer);
  procedure SGrid_IlkHaricTumSatirlariSil(sgrid: TStringGrid);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 dyolu, dyolu1: string;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.SGrid_SatirSil(sgrid: TStringGrid; st: Integer);
var i: Integer;
begin
 for i := st to sgrid.RowCount - 2 do
  sgrid.Rows[i].Assign(sgrid.Rows[i + 1]);
 sgrid.RowCount := sgrid.RowCount - 1;
end;

procedure TForm1.SGrid_IlkHaricTumSatirlariSil(sgrid: TStringGrid);
begin
 while (sgrid.RowCount > 1) do // Oldukca calışır
 begin
  SGrid_SatirSil(sgrid,2);
 end;
end;

procedure TForm1.btnOgrenciDersleriAcClick(Sender: TObject);
begin
 SGrid_IlkHaricTumSatirlariSil(sgDersler);
 OgrenciDersleriAc(dyolu, sgDersler);
end;

procedure TForm1.btnOgrenciDersleriAc2Click(Sender: TObject);
begin
 SGrid_IlkHaricTumSatirlariSil(sgDersler);
 OgrenciDersleriAc2(dyolu, sgDersler);
end;

procedure TForm1.OgrenciDersleriAc(dosya: string; sgrid: TStringGrid);
var Node, AltNode : IXMLNode;
begin
 XMLDocument1.FileName := dosya;
 XMLDocument1.Active := True;
 Node := XMLDocument1.DocumentElement; // Ana Node <OgrenciDersleri>
 AltNode := Node.ChildNodes.FindNode('Ders'); // Çocuk Node <Ders>
  // Bütün Çocuk <Ders> Node'ları okumak için
  // bitene kadar döngü yapılıyor
  repeat
  sgrid.RowCount := sgrid.RowCount + 1;
  sgrid.Cells[0, sgrid.RowCount - 1] := IntToStr(sgrid.RowCount - 1);
  sgrid.Cells[1, sgrid.RowCount - 1] := AltNode.GetAttributeNS('Dersadi', '');
   // Ders adı Attribute'si okunup StringGride yazılıyor
  sgrid.Cells[2, sgrid.RowCount - 1] := AltNode.ChildNodes['Derssaati'].Text;
   // Derssaati Node'u okunup StringGride yazılıyor
  sgrid.Cells[3, sgrid.RowCount - 1] := AltNode.ChildNodes['Dersnotu'].Text;
   // Dersnotu Node'u okunup StringGride yazılıyor
  AltNode := AltNode.NextSibling;
  // Sonraki Node'a geçiliyor
  until AltNode = nil; // Node'lar bitene kadar
 XMLDocument1.Active := False;
 sgrid.FixedRows := 1;
end;

procedure TForm1.OgrenciDersleriAc2(dosya: string; sgrid: TStringGrid);
var Node, AltNode : IXMLNode; i: Integer;
begin
 XMLDocument1.FileName := dosya;
 XMLDocument1.Active := True;
 Node:=XMLDocument1.DocumentElement; // Ana Node <OgrenciDersleri>
 AltNode := Node.ChildNodes.FindNode('Ders'); // Çocuk Node <Ders>
  // Bütün Çocuk <Ders> Node'ları okumak için
  // Çocuk node sayısı kadar
  // döngü yapılıyor
  for i := 0 to Node.ChildNodes.Count - 1 do begin
  sgrid.RowCount := sgrid.RowCount + 1;
  sgrid.Cells[0, sgrid.RowCount - 1] := IntToStr(sgrid.RowCount - 1);
  sgrid.Cells[1, sgrid.RowCount - 1] := Node.ChildNodes[i].GetAttributeNS('Dersadi', '');
   // Ders adı Attribute'si okunup StringGride yazılıyor
  sgrid.Cells[2, sgrid.RowCount - 1] := Node.ChildNodes[i].ChildNodes['Derssaati'].Text;
   // Derssaati Node'u okunup StringGride yazılıyor
  sgrid.Cells[3, sgrid.RowCount - 1] := Node.ChildNodes[i].ChildNodes['Dersnotu'].Text;
   // Dersnotu Node'u okunup StringGride yazılıyor
  end;
 XMLDocument1.Active := False;
 sgrid.FixedRows :=1 ;
end;

procedure TForm1.btnOgrenciDersleriKaydetClick(Sender: TObject);
Begin
 OgrenciDersleriKaydet(dyolu1, sgDersler);
end;

procedure TForm1.OgrenciDersleriKaydet(dosya:string; sgrid: TStringGrid);
var Node, AltNode, AltNode2: IXmlNODE; YeniXml: IXmlDOCUMENT; i: Integer;
begin
 YeniXml:= NewXmlDocument;
 YeniXml.Encoding := 'windows-1254';
 // Delphi 7 uyumu için windows-1254 yapıldı
 // Utf-8 ile unicode uyumlu olabilir 
 YeniXml.Options := [doNodeAutoIndent];
 Node := YeniXml.AddChild('OgrenciDersleri');
 if sgrid.RowCount > 1 then begin
 for i := 2 to sgrid.RowCount do begin
  AltNode := Node.AddChild('Ders');
  AltNode.SetAttributeNS('Dersadi', '', sgrid.Cells[1, i - 1]);
  AltNode2 := AltNode.AddChild('Derssaati');
  AltNode2.Text := sgrid.Cells[2, i - 1];
  AltNode2 := AltNode.AddChild('Dersnotu');
  AltNode2.Text := sgrid.Cells[3, i - 1];
 end;
 end;
 YeniXml.SaveToFile(dosya);
 ShowMessage('Dersler başarı ile kaydedildi !');
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 sgDersler.Cells[0, 0] := 'Sn';
 sgDersler.Cells[1, 0] := 'Dersler';
 sgDersler.Cells[2, 0] := 'Ders saatleri';
 sgDersler.Cells[3, 0] := 'Ders notlari';
 dyolu := extractfilepath(application.ExeName)+'dersler.xml';
 dyolu1 := extractfilepath(application.ExeName)+'dersler1.xml';
end;

end.
Reklamlar

Delphi’de Xml okuma-yazma örneği” üzerine 2 düşünce

 1. PC

  AltNode:=Node.ChildNodes.FindNode(‘Ders’)
  satırındaki FindNode(‘Ders’) bu sekilde calısmıyor, FindNode(‘Ders’, ”) olması gerekiyor.
  iyi günler

  Cevapla
  1. dm7admin Yazıyı Yazan

   Yukarıdaki kod, Delphi 7, Xe2 ve Xe7 sürümleri ile test edilmiştir. Herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Daha yeni sürümlerde hata çıkıyorsa bilgim yoktur. Yeni sürümlerde hata çıkıyorsa yukarıda arkadaşın belirttiği düzeltmeyi uygulayınız.

   Saygılarımla

   Cevapla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.