Delphide Elektrik Harcaması Hesabı

Uygulamaya 03.03.2017 tarihinde Değerleri Kayıt Defterinde otomatik saklama ve Kayıt Defterinden otomatik okuma kodları eklenmiştir 🙂

Elektrikle çalışan her cihazın bir güç değeri vardır. Güç birimi watt’tır. Bir elektrikli cihazın ne kadar harcama yaptığını (elektriki iş) hesaplamak için gücün yanında süreye de ihtiyaç vardır. Elektrik harcaması hesaplanırken güç KiloWatt (Kw) (1000 Watt) cinsinden, süre ise saat cinsinden alınır. Sonuç KiloWatt Saat (Kwh) cinsindendir. Formül aşağıdaki gibidir :

(Elektriksel iş-Kwh) W = P (Elektriksel güç-Kw) x t (Zaman-saat)

Aşağıda Delphi ile yapılmış Elektrik harcaması hesabı yapan basit uygulama bir uygulama bulunmaktadır. Bu uygulama ile herhangi bir elektrikli cihazın girilen sürede ve birim fiyatla kaç liralık elektrik tükettiği bulunabilir. Uygulamanın tasarım şekli ve form dosyası (dfm) içeriği aşağıdadır :

Elektrik harcaması uygulaması tasarım ekranı

object Form1: TForm1
 Left = 508
 Top = 325
 Width = 288
 Height = 240
 Caption = 'Elektrik harcamas'#305
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'Tahoma'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 Position = poDesktopCenter
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object lblGuc: TLabel
  Left = 24
  Top = 19
  Width = 25
  Height = 13
  Caption = 'G'#252#231' :'
 end
 object lblSure: TLabel
  Left = 24
  Top = 46
  Width = 29
  Height = 13
  Caption = 'S'#252're :'
 end
 object lblBirimFiyat: TLabel
  Left = 24
  Top = 73
  Width = 56
  Height = 13
  Caption = 'Birim Fiyat :'
 end
 object edtGuc: TEdit
  Left = 97
  Top = 16
  Width = 65
  Height = 21
  TabOrder = 0
  Text = '0'
 end
 object cbbGuc: TComboBox
  Left = 168
  Top = 16
  Width = 81
  Height = 21
  Style = csDropDownList
  ItemHeight = 13
  ItemIndex = 1
  TabOrder = 1
  Text = 'KWatt'
  Items.Strings = (
   'Watt'
   'KWatt')
 end
 object edtSure: TEdit
  Left = 97
  Top = 43
  Width = 65
  Height = 21
  TabOrder = 2
  Text = '0'
 end
 object cbbSure: TComboBox
  Left = 168
  Top = 43
  Width = 81
  Height = 21
  Style = csDropDownList
  ItemHeight = 13
  ItemIndex = 2
  TabOrder = 3
  Text = 'Saat'
  Items.Strings = (
   'Saniye'
   'Dakika'
   'Saat')
 end
 object edtBirimFiyat: TEdit
  Left = 97
  Top = 70
  Width = 65
  Height = 21
  TabOrder = 4
  Text = '0'
 end
 object btnHesapla: TButton
  Left = 24
  Top = 104
  Width = 225
  Height = 41
  Caption = 'Hesapla'
  TabOrder = 5
  OnClick = btnHesaplaClick
 end
 object edtSonuc: TEdit
  Left = 24
  Top = 160
  Width = 225
  Height = 21
  Color = clYellow
  ReadOnly = True
  TabOrder = 6
  Text = '0'
 end
end

Uygulamada 4 Edit ve 2 adet Combobox vardır. 3 adet Edit’te Güç, Süre ve Birim fiyat girişi yapılırken son Edit’te sonuç Kilowatt saat, tl ve kuruş cinsinden görüntülenmektedir. Combobox’lar ile ise Güç, Kilowatt veya Watt cinsinden; Süre ise saat, dakika veya saniye cinsinden hesaplanması seçilmektedir. Birim fiyat girilerek Tl ve kuruş cinsinden harcama da hesaplanmaktadır.

Birim fiyatı kendi faturama göre Ocak 2017 itibari ile 0,412 kuruş olarak hesapladım. Bu fiyat, tarihe veya şehire göre değişebilir. Birim fiyatı bulmak için son elektrik faturasının elektrik harcamasına bölünmesi yeterlidir. Vergiler ve paylar dahil birim fiyat çıkacaktır.

Aşağıda uygulamanın çalışan hali ve kodu bulunmaktadır :

Elektrik harcaması uygulaması

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Registry;

type
 TForm1 = class(TForm)
  edtGuc: TEdit;
  cbbGuc: TComboBox;
  edtSure: TEdit;
  cbbSure: TComboBox;
  edtBirimFiyat: TEdit;
  btnHesapla: TButton;
  edtSonuc: TEdit;
  lblGuc: TLabel;
  lblSure: TLabel;
  lblBirimFiyat: TLabel;
  procedure btnHesaplaClick(Sender: TObject);
  procedure KayitdefteriOku;
  procedure KayitdefteriYaz;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

const
 Key='Software\Dm7blog\Watthesap\';

var
 Form1: TForm1;
 Reg : TRegistry;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 KayitdefteriYaz;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 KayitdefteriOku;
end;

procedure TForm1.KayitdefteriYaz;
begin
 Reg := TRegistry.Create;
 Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 Reg.OpenKey(Key, True);
 Reg.WriteString('Guc', edtGuc.text);
 Reg.WriteString('Sure', edtsure.text);
 Reg.WriteString('BirimFiyat', edtbirimfiyat.text);
 Reg.WriteString('Sonuc', edtsonuc.text);
 Reg.WriteInteger('GucBirimi',cbbGuc.ItemIndex);
 Reg.WriteInteger('SureBirimi',cbbSure.ItemIndex);
 Reg.Free;
end;

procedure TForm1.KayitdefteriOku;
begin
 Reg := TRegistry.Create;
 Reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 Reg.OpenKey(Key, True);
 edtGuc.text:=Reg.ReadString('Guc');
 edtsure.text:=Reg.ReadString('Sure');
 edtbirimfiyat.text:=Reg.ReadString('BirimFiyat');
 edtsonuc.text:=Reg.ReadString('Sonuc');
 if Reg.ValueExists('GucBirimi') then
  cbbGuc.ItemIndex:=Reg.ReadInteger('GucBirimi');
 if Reg.ValueExists('SureBirimi') then
  cbbSure.ItemIndex:=Reg.ReadInteger('SureBirimi');
 Reg.Free;
end;

procedure TForm1.btnHesaplaClick(Sender: TObject);
var
guc, sure, bfiyat, sonuc, kwh: Real;
begin
 try
 guc := StrToFloat(edtGuc.text);
 except
 on Exception : EConvertError do
  begin
   ShowMessage('Hatalı güç değeri girişi!');
   guc := 0;
   edtGuc.text := '0';
  end;
 end;

 if cbbGuc.ItemIndex=0 then guc := guc / 1000; // Watt

 try
 sure := StrToFloat(edtsure.text);
 except
 on Exception : EConvertError do
  begin
   ShowMessage('Hatalı süre değeri girişi!');
   sure := 0;
   edtsure.text := '0';
  end;
 end;

 if cbbSure.ItemIndex=0 then sure := sure / 3600; // Saniye
 if cbbSure.ItemIndex=1 then sure := sure / 60; // Dakika

 try
 bfiyat := StrToFloat(edtbirimfiyat.text);
 except
  on Exception : EConvertError do
  begin
   ShowMessage('Hatalı birim fiyat değeri girişi!');
   bfiyat := 0;
   edtBirimfiyat.text := '0';
  end;
 end;

 kwh := guc * sure;
 sonuc := kwh * bfiyat;
 edtSonuc.text := floattostr(kwh) + ' Kwh & ' + floattostr(sonuc) + ' Tl & ' + floattostr(sonuc*100) + ' Kuruş';
end;

end.

Not Bu uygulamada güç hesaplaması yapılırken DC sistem (Doğru akım) veya akım ve gerilimin aynı fazda olduğu (aralarında faz farkı olmadığı) tek fazlı bir AC sistem (Alternatif akım) olduğu varsayılmıştır. Akım ve gerilimin aralarında faz farkı olan tek veya çok fazlı AC sistemlerde bu faz farkı (ϕ) hesaba katılmalıdır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.